40 خانواده

34 معمولی

26 یک نفره

16 تومان

11 تومان

7 تومان

مارگریتا

قارج, پنیر, لورم, گوشت, ایپسوم, متن, ماری, مرغ

16 تومان

11 تومان

7 تومان

خانگی

قارج, پنیر, لورم, گوشت, ایپسوم, متن, ماری, مرغ

16 تومان

11 تومان

7 تومان

پپرونی دوبل

قارج, پنیر, لورم, گوشت, ایپسوم, متن, ماری, مرغ

16 تومان

11 تومان

7 تومان

مرغ و قارچ

قارج, پنیر, لورم, گوشت, ایپسوم, متن, ماری, مرغ

16 تومان

11 تومان

7 تومان

اسپایسی ایتالیا

قارج, پنیر, لورم, گوشت, ایپسوم, متن, ماری, مرغ

مرغ کنتاکی

ساندویچ/پاستا

پیش غذا

سالاد